Maria Konopnicka „Trzy Nowele”

320-1
TRZY NOWELE: ANUSIA, Z CMENTARZY, JAK SUZIN ZGINĄŁ – tom utworów Marii Konopnickiej, „nigdy przez pisarkę w taki tryptyk nie ułożone”: nowela (Anusia), okolicznościowe wspomnienie (Z cmentarzy), opowiadanie (Jak Suzin zginął), których tematyka odnosi się do Suwałk i regionu, gdzie pisarka się urodziła i przeżyła dziecięce lata Książka została zilustrowana reprodukcjami drzeworytów wykonanych przez monachijskich rytowników według obrazów i rysunków Alfreda Wierusza-Kowalskiego (1849–1915), który urodził się w Suwałkach (o możliwych kontaktach poetki i wybitnego malarza traktuje posłowie). „Edycja Trzech nowel (…) – zdaniem Janusza Kopciała – zaspokaja po latach dwie ważne potrzeby społeczne. Po pierwsze – potrzebę dowartościowania suwalczan, którzy od kilku pokoleń mają jakby żal do wielkiej rodaczki za to, że w swym późniejszym życiu i całokształcie twórczości niedostatecznie uwypukliła związki z miastem rodzinnym. I po drugie – potrzebę obcowania tu, w regionie, z tekstami, które były dotąd praktycznie trudno dostępne, a także mało znane, pozostające w cieniu innych, częściej przywoływanych i analizowanych w opracowaniach historycznoliterackich. W końcu przecież Anusia i Jak Suzin zginął należą do najlepszych osiągnięć nowelistyki Konopnickiej”.

Cena:5 zł
Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie; Celina Kalejta tel. 087 566 57 50

– pocztą elektroniczną ; e-mail: muzsuw@o2.pl
– listownie; Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
Realizacja zamówień za zaliczeniem pocztowym (z doliczeniem kosztów przesyłki)

Top