Projekt Nr WND-RPPD.08.03.00-20-0047/16 „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu”

Projekt Nr WND-RPPD.08.03.00-20-0047/16 „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Cel projektu: poprawa stanu i funkcjonalności obiektu dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie do współczesnych standardów w dziedzinie kultury.

Całkowita wartość projektu: 4 235 328,71 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 832 206, 13 zł

 

Beneficjent: Muzeum Okręgowe w Suwałkach

 zestaw_logotypow_kolorowych_efrr

 

 

 

Top