Rocznik Augustowsko-Suwalski tom XIV

S15071509580Cena: 25 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Spis treści:
Materiały z konferencji naukowej: Wielka Wojna – Suwalszczyzna i Zaniemenie 1914–1918.
Krzysztof Skłodowski, Oddziały rosyjskie na terenie guberni suwalskiej w okresie poprzedzającym wybuch Wielkiej Wojny związanych z wydarzeniami I wojny światowej
Walentin Juszko, Suwalski garnizon przed I wojną światową w materiałach Rosyjskiego Państwowego Wojenno-Historycznego Archiwum w Moskwie
Andrzej Nizowski, Mobilizacja i pierwsze działania bojowe 5 Brygady Strzeleckiej (czerwiec–sierpień 1914 roku)
Stanisław Czerep, Suwalszczyzna w operacji mazursko-augustowskiej 1915 roku
Tadeusz Radziwonowicz, Na tyłach frontu. O wojennej codzienności w guberni suwalskiej (1914–1915)
Vilmantas Dunderis, Mobilizacja ludności i rekwizycje w powiecie kalwaryjskim w latach 1914–1915
Rimvydas Urbonavičius, Powiat mariampolski i miasto Mariampol w przeddzień oraz w czasie I wojny światowej, w dokumentach lokalnych władz carskich
Jarosław Szlaszyński, Augustów w początkowym okresie pierwszej wojny światowej
Maciej Ambrosiewicz, Kiedy Prusacy wkroczyli do Polski… Opis początku działań wojennych na podstawie książki Laury Turczynowicz

Materiały z konferencji naukowej Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego na dawnym pograniczu polsko-litewsko-pruskim.
Józef Maroszek, Losy „Eremu Wyspy Wigierskiej” po kasacie kamedułów (1800-1944)
Tomasz Naruszewicz, Rozwój miasteczek z obszaru dzisiejszego powiatu suwalskiego w XVI-XXI w.
Artur Konopacki, Tradycja dziedzictwa kulturowego Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Studia i artykuły
Andrzej Nizowski, 5 Brygada Strzelecka w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904–1905
Jarosław Szlaszyński, Mobilizacja i przygotowanie obronne 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w 1939 roku

Komunikaty
Józefa Drozdowska, Kaplica w Wólce Karwowskiej
Tomasz Naruszewicz, Pacowski najazd na Suwałki w połowie XVIII wieku

Sylwetki
Witold Lewoc, Ppor. Edmund Krysiuk „Lot” (1920 – 2013)
Artur Ochał, Mjr dr Stanisław Mickaniewski – sejneński lekarz wojskowy, do końca wierny żołnierskiej przysiędze

Materiały
Janina Pietrzak, Z Kresów do Augustowa

Recenzje, dyskusje, polemiki
Adam Czesław Dobroński: Miasta województwa podlaskiego. Białystok [2014]. (Wojciech Batura)
Irkuck i irkutianie w Pierwoj Mirawoj Wajnie, praca zb. pod. red. J.A. Pietruszina (Adam Czesław Dobroński)

Top