Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.muzeum.suwalki.pl


Suwałki: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 122978 - 2015; data zamieszczenia: 25.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Suwałkach , ul. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 5665750, faks 87 5665750.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Planowane przedsięwzięcie obejmuje opracowanie koncepcji oraz wielobranżowego projektu budowlanego pozwalającego uzyskać pozwolenie na przebudowę pomieszczeń zabytkowego budynku muzeum przy ulicy T. Kościuszki 31 w Suwałkach. Jest ono podzielone na dwa etapy: I etap - polega na: uaktualnieniu inwentaryzacji architektoniczno - konserwatorskiej z roku 1986, opracowaniu ekspertyzy p.pożarowej, mykologicznej i konstrukcyjnej dotyczącej budynku, ewentualnie uzupełnieniu o badania architektoniczne oraz na opracowaniu koncepcji przebudowy pomieszczeń i zagospodarowania przyległego do budynku terenu na podstawie opracowanego programu funkcjonalno użytkowego stanowiącego załącznik nr 9 do siwz. II etap - na podstawie zaakceptowanej koncepcji przez Zamawiającego i konserwatora zabytków opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy zabytkowego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.24.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Muzeum Okręgowego w Suwałkach w Banku Pekao SA w Suwałkach nr 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815 w terminie do dnia 03.06.2015 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie