RODO

Ochrona danych osobowych w MOS wraz z oddziałami

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w MOS z Oddziałami

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Okręgowym w Suwałkach  z Oddziałami w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w Muzeum Okręgowym w Suwałkach regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.

Administrator danych

Muzeum Okręgowe w Suwałkach  jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z RODO Muzeum jest odpowiedzialne za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna imprezy masowej

Zgodnie z art. 13. Ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)  informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki tel. 87-566-57-50 ,

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iodo@muzeum.suwalki.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 marca 2009r.o bezpieczeństwie imprez masowych oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO w celu utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, promocyjnych i marketingowych oraz w celach należytego wykonania zadań statutowych MOS

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą , służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarna) i porządkowe (policja, straż miejska).

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Pani/Pana dane osobowe – wizerunek  będzie przetwarzany przez okres publikowania go na stronie muzeum oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

8.W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna

Top