Zwiedzanie

Regulamin zwiedzania muzeum z psem!

 • Opiekunem zwierzęcia, które przebywa zgodnie z regulaminem na terenie instytucji kultury, może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 
 • Należy zapoznać się z regulaminem zwiedzania danej instytucji i znać ograniczenia dotyczące zasad przebywania ze zwierzęciem na danym terenie. 
 • Każda wizyta w przestrzeni publicznej w towarzystwie zwierzęcia wymaga od opiekuna, aby dołożył starań o bezpieczeństwo innych osób, które także dzielą tę przestrzeń, dlatego pies powinien posiadać aktualne i udokumentowane szczepienie przeciw wściekliźnie. 
 • W przypadku agresywnego lub hałaśliwego zachowania zwierzęcia opiekun musi się liczyć  z tym, że zostanie poproszony o opuszczenie budynku, a w przypadku powstałych szkód będzie ponosił za nie odpowiedzialność, także materialną. 
 • Opiekun musi mieć świadomość, że jest także odpowiedzialny za posprzątanie nieczystości, pozostawionych przez zwierzę. 
 • W trakcie wizyty pupile muszą także być pod stałym nadzorem opiekunów, być w kagańcu i na smyczy lub w szelkach.  Niedopuszczalne jest pozostawienie ich bez opieki, nawet na bardzo krótki czas. 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH

IINORMACJE OGÓLNE

Każdy zwiedzający z chwilą wstępu na ekspozycje muzealne akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Godziny otwarcia muzeum:

Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Muzeum im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach  są czynne:

 • w okresie od 01.09. do 30.06. od wtorku do piątku
  w godzinach 8.00-16.00

  oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-17.00
  – pierwsze wejście: godz. 8.15,
  – ostatnie wejście: godz. 15.15,
 • w okresie od 1.07. do 31.08.  od wtorku do piątku
  oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-17.00
  – pierwsze wejście: godz. 9.15,
  – ostatnie wejście: godz. 16.15.
 1. Każdy zwiedzający z chwilą wstępu na ekspozycje muzealne akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

BILETY WSTĘPU

Bilet normalny – 16 zł, bilet z SKM i KDR- 8 zł.

Bilet ulgowy   – 10 zł (emeryci, renciści, dzieci, młodzież i studenci do 25 roku życia, żołnierze w służbie czynnej), bilet z SKM i KDR- 5 zł.

Bilet rodzinny – 40 zł (2 osoby dorosłe + 1 do 5 dzieci lub/i młodzieży).

Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz dla posiadaczy Suwalskiej Karty Mieszkańca (wszystkie rodzaje kart) wynosi 50 % ceny biletu podstawowego. Kartę należy mieć przy sobie i pokazać ja sprzedającemu bilet przed zakupem.

Usługa przewodnicka:
1-2 osoby — 12,00 zł
grupa 3-10 osób (opłata nie dotyczy zorganizowanych grup szkolnych) — 24,00 zł
grupy powyżej 10 osób – opłata za usługę przewodnicką wliczona jest w cenę biletów.

Bilety bezpłatne przysługują po okazaniu stosownych dokumentów:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);
 • członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka;
 • dzieciom do lat 5; ( nie dotyczący grup zorganizowanych)
 • nauczycielom sprawującym opiekę nad grupą szkolną, po jednej osobie opieki na każdych 10 uczniów.

Zwiedzanie ekspozycji stałej w niedziele jest bezpłatne.

 

REZERWACJA ZWIEDZANIA

 • REZERWACJA ZWIEDZANIA

  Zwiedzanie przez grupy zorganizowane (oraz odwołanie zwiedzania) należy zgłosić telefonicznie
  lub mailowo: Muzeum Okręgowe w Suwałkach – tel. 87 566-57-50,
  wew. 4, resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl

ORGANIZACJA ZWIEDZANIA WYSTAW W MUZEUM OKRĘGOWYM
W SUWAŁKACH

Zasady organizacyjne zwiedzania wystaw stałych w salach ekspozycyjnych na parterze budynku:

„Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” (sale II – IV) i „Na dziejowym trakcie” (sale V – VI),

Ze względu na charakter aranżacji wystaw i przepisy bezpieczeństwa pożarowego liczba osób zwiedzających jednocześnie jedną wystawę może wynosić maksymalnie 20, a na obu wystawach łącznie 40 osób.

 1. Zwiedzanie wystaw stałych odbywa się w towarzystwie przewodnika muzealnego i rozpoczyna się
  w sali nr I – „Pokój pytań”. Dalej ciąg zwiedzania jest jednokierunkowy i prowadzi przez sale ekspozycyjne mieszczące wystawę archeologiczną (sale II – IV) i następnie wystawę historyczną (sale V – VI).
 2. Wejście na sale II – IV jest możliwe dopiero kiedy poprzednia grupa znajduje się w sali IV, czyli rozpoczyna zwiedzanie wystawy historycznej w salach V – VI. O możliwości rozpoczęcia zwiedzania informuje dyżurujący portier.
 3. W przypadku dużej frekwencji w ciągu jednego dnia przewidziane są półgodzinne przerwy techniczne, o czym kolejni zwiedzający będą uprzedzani.

Zasady organizacyjne zwiedzania wystawy stałej „Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915” i wystaw czasowych w salach ekspozycyjnych na I piętrze budynku.

 1. Zwiedzanie wystawy stałej i wystaw czasowych odbywa się w towarzystwie przewodnika muzealnego.
 2. Łączna liczba osób przebywających jednorazowo w salach wystawowych I piętra może wynosić maksymalnie 100 osób.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 

 1. Zwiedzających obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania muzealiów, elementów scenograficznych
  i artefaktów. O interaktywnych elementach wystawy zwiedzający informowany jest przed rozpoczęciem zwiedzania przez przewodnik
 2. Zwiedzanie wystaw przez dzieci i młodzież odbywa się w towarzystwie rodziców lub opiekunów.
 3. W Muzeum działa system monitoringu wizyjnego, rejestrujący zwiedzających. Zabrania się zasłaniania twarzy w trakcie przebywania na terenie Muzeum. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji wynikających z innych przepisów jak nakazy sanitarne itp.
 4. W razie nagłych zdarzeń zwiedzający mają obowiązek podporządkować się poleceniom pracowników muzeum.
 5. Budynek i sale ekspozycyjne są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne przed zwiedzaniem muzeum powinny zgłosić swoje potrzeby pracownikom Muzeum.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu do Muzeum osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 7. Przed rozpoczęciem zwiedzania zwiedzający mają obowiązek zostawić okrycia wierzchnie, plecaki
  i większe torby w szatni.
 8. Obowiązuje zakaz wnoszenia na wystawy lodów, napojów, alkoholu i niebezpiecznych przedmiotów.
 9. Fotografowanie oraz filmowanie na wystawach do celów komercyjnych dopuszczone jest jedynie na podstawie pisemnej zgody dyrektora muzeum. Zabrania się fotografowania z użyciem lamp błyskowych.
 10. W muzeum obowiązuje zakaz używania instrumentów muzycznych, urządzeń odtwarzających obraz
  i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego.
 11. W muzeum obowiązuje zakaz głośnego zachowywania się, biegania, ślizgania po posadzce
  oraz naruszania ogólnie obowiązujących norm zachowania w miejscach publicznych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZĄDZONE SZKODY

Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu, elementów scenograficznych lub wyposażenia Muzeum skutkuje koniecznością spisania protokołu oraz pokrycia kosztów napraw przez sprawcę, w wysokości ustalonej przez Komisję powoływaną przez Dyrektora Muzeum, ewentualnie
wystąpieniem na drogę sądową.

W przypadku odmowy podania danych osobowych przez sprawcę, które są niezbędne
do sporządzenia protokołu i dochodzenia roszczeń, Muzeum ma prawo wezwać Policję w celu uzyskania tych danych. Zastrzegamy, że takie działanie jest zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i będzie podejmowane jedynie w przypadkach, gdy jest to konieczne do dochodzenia naszych praw.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych: Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki, tel. 87-566-57-50. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  Zbigniew Walicki, tel. 601 397 826, iodo@muzeum.suwalki.pl .

Dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji umowy i świadczenia usługi, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO; wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  dochodzenia ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO oraz na podstawie art. 222-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ze względu na uzasadniony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w celu realizacji umowy o świadczenie usług muzealnych lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes muzeum.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym prawa w zakresie ochrony danych osobowych, znajdują w pełnej klauzuli informacyjnej dostępnej na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej pod adresem https://muzeum.suwalki.pl/rodo/

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Muzeum.

 

Noc Muzeów w Suwałkach 2021 r. – link do zwiedzania muzeum online

https://fb.watch/jIWHOVoHvh/

Top