Pierwsza wojna światowa na Suwalszczyźnie

pr
W terminie od 7 października do 2 grudnia 2014 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizowało projekt edukacyjny pod tytułem „Pierwsza wojna światowa na Suwalszczyźnie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Projekt o nr 00281-6930-UM1040521/14 zakładał przeprowadzenie 12 wykładów połączonych z prezentacją stroju żołnierza carskiego oraz sanitariuszki. Wykłady były wzbogacone pracą z tekstami źródłowymi oraz testem wiedzy o pierwszej wojnie światowej. Projektem objętych było 12 szkół z gmin objętych Lokalną Grupą Działania „Nasza Suwalszczyzna”. Zajęcia prowadziła mgr Celina Kalejta z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
Całkowita wartość projektu –12 864,00 PLN, wydatki kwalifikowane –10 348,8 PLN,
wkład własny – 2 512,20 PLN.

Top