„Pierwsza wojna światowa na Suwalszczyźnie”

7 października br. został zainaugurowany projekt pod tytułem „Pierwsza wojna światowa na Suwalszczyźnie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Projekt zakłada przeprowadzenie 12 wykładów połączonych z prezentacją stroju żołnierza carskiego oraz sanitariuszki. Wykłady zostaną wzbogacone pracą z tekstami źródłowymi oraz testem wiedzy o pierwszej wojnie światowej. Pierwsze zajęcia odbędą się w Zespole Szkół w Płocicznie. Projektem objętych jest 12 szkół z gmin objętych Lokalną Grupą Działania „Nasza Suwalszczyzna”.

ue

Top