Światowy Kongres „State Origins and Related Subjects” (Pochodzenie państwa i zagadnienia pokrewne)

Muzeum Okręgowe w Suwałkach wraz z Międzynarodową Unią Nauk Antropologicznych i Etnologicznych zapraszają do udziału w Światowym Kongresie „State Origins and Related Subjects” (Pochodzenie państwa i zagadnienia pokrewne)

W dniach 7-12 września 2014 r. w Wigrach odbędzie się Światowy Kongres skupiający badaczy zajmujących się problematyką pochodzenia państwa, dziejami jego formowania się oraz regułami tworzenia się i transformacji ośrodków władzy. Konferencja ta zatytułowana „State Origins and Related Subjects” (Pochodzenie państwa i pokrewne zagadnienia) zgromadzi wybitnych naukowców z krajów europejskich, jak i obu Ameryk. Reprezentują oni takie dyscypliny jak historię i etnohistorię, archeologię, antropologię społeczną i kulturową, etnologię, nauki polityczne i nauki prawne.

 

Przez kilka dni będą oni przedstawiali rezultaty swych dotychczasowych badań i prowadzić debaty nad najnowszymi ustaleniami i nurtami teoretycznymi dotyczącymi formowania się wczesnego państwa. Będą oni odwoływali się do różnorodnego materiału empirycznego, przywołując zarówno czasy starożytne jak i średniowieczne; będą także porównywać procesy powstawania silnych ośrodków władzy w wielu regionach świata, poczynając od Azji i Europy, a kończąc na Ameryce Południowej i Afryce.

 

Studia nad początkami państwowości należą do bardzo ważnego działu badań humanistycznych i społecznych. Pokazują one bowiem jakimi drogami dochodziło w dawnych wiekach do koncentracji władzy i jak ta władza stopniowo organizowała wokół siebie miejscową ludność i poddawała kontroli podległe sobie terytorium. Studia tego rodzaju są w istocie badaniami pokazującymi początki cywilizacji, gdyż jednym z ważnych kryteriów tego zaawansowanego etapu dziejów było istnienie instytucji państwa. Rozważania nad genezą państwa i władzy są niezwykle istotne dla teorii społeczeństwa i polityki, jak i dla refleksji o kulturze i cywilizacji. Pokazują one z jednej strony osobliwości regionalne w procesie wyłaniania się państwowości, z drugiej strony uwidaczniają wspólne regularności koncentrowania się władzy w rękach elit.

 

Tego typu dociekania są również i dla naszego kraju i naszej świadomości historycznej niezwykle ważne. Badania nad pierwszymi wiekami kształtowania się naszej państwowości są bardzo istotne nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale również i z tego względu, iż pozwalają nam one lepiej zrozumieć drogę jaką przeszliśmy od czasów Mieszka I i jego następców do dnia dzisiejszego. Na te zagadnienia zwrócą uwagę oczywiście polscy uczestnicy Kongresu.

 

Badania nad pochodzeniem państwa rozwijane są intensywnie na całym świecie i to przez uczonych wielu specjalności. Stąd też potrzeba spotkań naukowych i wymiany doświadczeń, które pozwalają na wytyczanie nowych kierunków dalszych studiów i wyzwalają w toku dyskusji nowe idee. Choć w Polsce tego rodzaju spotkania już miały miejsce (np. ostatnio w Poznaniu w r. 2012), to jednakże Kongres Światowy zwołany w Wigrach jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem o tak poważnej skali międzynarodowej.

 

Inicjatorem tej konferencji jest Międzynarodowa Unia Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, a więc najważniejsza organizacja skupiająca badaczy obu wymienionych specjalności, działająca pod patronatem UNESCO. Z drugiej strony konferencję wspiera Explorers Club i jego Oddział Polski, prestiżowe i elitarne stowarzyszenie z Nowego Jorku, grupujące wybitnych uczonych i odkrywców. Z polskiej strony wspomagają konferencję Uniwersytety Warszawski i Wrocławski, a także Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż Komitet Organizacyjny Kongresu współtworzyli wybitni naukowcy Byli to: profesor Petr Skalnik z Uniwersytetu Wrocławskiego, reprezentujący Międzynarodową Unię Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, a jednocześnie jeden z najbardziej znanych i cytowanych w świecie badaczy wczesnego państwa; z kolei z ramienia Explorers Club kongres przygotowywał profesor Mariusz Ziółkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, znany archeolog i etnohistoryk, badacz dziejów Inków oraz dawnych kultur Ameryki Prekolumbijskiej, a jednocześnie inicjator pierwszej polskiej stałej misji badawczej na terenie Peru; Komitet Nauk Etnologicznych PAN reprezentował jej przewodniczący – profesor Aleksander Posern-Zieliński, członek-korespondent PAN, antropolog kulturowy, etnolog i badacz rdzennej ludności Ameryki Łacińskiej, zawodowo związany z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

Jednocześnie wielką pomoc i życzliwość udzieliły tej ważnej inicjatywie naukowej władze regionalne Suwałk, a przede wszystkim Prezydent Miasta Suwałki – Czesław Renkiewicz i dyrektor Muzeum Okręgowego – Jerzy Brzozowski, którzy jako gospodarze Światowego Kongresu stworzyli bardzo korzystne warunki dla tego intelektualnego spotkania międzynarodowego. Dzięki tej owocnej współpracy uczestnicy kongresu będą nie tylko mogli zapoznać się z pięknem krajobrazu Ziemi Suwalskiej i jej dziedzictwem kulturowym, ale będą również mieli okazję uczestniczyć w obradach poświęconych rdzennemu na tej ziemi ludowi Jaćwingów i ich niespełnionym nadziejom by zbudować własne państwo.

 

Jednym z ważnych efektów Kongresu będzie specjalna publikacja w języku angielskim, w której znajdą się najciekawsze referaty wygłoszone w trakcie obrad w Wigrach.

 

 

Programme

 

Sunday 7 September

 

Arrival of participants

19:00 Informal opening of the congress
followed by a welcome dinner

 

 

Monday 8 September

 

8:00 Departure from Wigry to Suwałki

8:40 Welcome by Jerzy Brzozowski,
director of Suwałki Regional Museum

8:50 – 10:10 Guided tour of the museum

10:10 – 10:30         Coffee break

10:30 – 11:40         Scientific session on „The Yotvingians
– precursors of  the state“;
Marcin Engel, Cezary Sobczak

1. Yotvingians – the historical and
archaeological outline.

2. The interdisciplinary research
of  archaeological complex in Szurpiły.

Discussion

11:50 Departure by bus to Puńsk

12:30 – 13:45         Lunch at Puńsk

14:00 – 15:00         Guided tour through the open-air
ethnographic museum at Puńsk

15:00 Departure to Szurpiły

15:40 – 17:40          Tour of the Szurpiły –
administrative-ceremonial-defense
centre of the Yotvingians

17:40 Return to Wigry

18:30 – 19:20          Free time at Wigry

19:20 Departure by bus to Suwałki

20:00 Suwałki – Festive dinner
offered by Czesław Renkiewicz,
the Lord Mayor of Suwałki

 

 

Tuesday 9 September

 

9:00-9:30 Official opening of the congress

Speakers:          Vice-Rector of the University
of  Warsaw, Prof. Alojzy Nowak

Prof. Mariusz Ziólkowski
(Polish Chapter of The Explorers Club),

Prof. Aleksander Posern-Zieliński
(Committee of  Ethnological Sciences
of  the Polish Academy of Science),

Prof. Petr Skalník (International Union
of  Anthropological and Ethnological
Sciences)

 

 

Session 1 Chair: D. Blair Gibson

9:30-10:00 Anna Malewska-Szalygin

The images of the nation-state
in  highlanders’ local discourses
in the beginning of 21st century.

10:00-10:30 Alexey Shchavelev

Knyaz Oleg’s Rus’ and konungr Harald
Fairhair’s Norway: Typological
and  historical analogies

10:30 Coffee and tea break

 

Session 2 Chair: Andrzej Buko

11:00-11:30 Mariusz Filip

The political organization of Mieszko I.

The notion of tribe in the research

on  the origins of the state

11:30-12:00 Oleg Łatyszonek
and Hienadzi Semianchuk

Early state-building on the territory
of  Belarus in the 9th – the beginnings
of  11th century

12:00-12:30 Roman Michałowski

Religious rigorism and the emergence
of  Slavic state (Bohemia and Poland,
10th-11th c.)

12:30-14:00 Lunch

 

Session 3 Chair: Francis Lankester

14:00-14:30 Janusz Czebreszuk
(presented by  Mateusz Jaeger)

The complicated beginnings.
To the oldest civilizations of Europe.

14:30-15:00 Sergey V. Dobrolyubov

The statehood formation in Rus
and  Russia: Theoretical schema
and  empirical data

 

15:00-15:30 Evgeny Vdovchenkov

Ekzopolitarian model of nomads
politogenesis: The case
of Don Sarmatians

15:30-16:00 Tea and coffee break

 

 

Session 4 Chair: Nikolay Kradin

16:00-16:30 Elena A. Okladnikova

Proto-state symbols
in the EPI-paleolithic Middle East

16:30-17:00 Pierre Senécal

Premises for the elaboration
of an early state matrix

17:00-18:00 Discussion

19:00 Dinner

 

 

Wednesday 10 September

 

Session 5 Chair: Michał Tymowski

9:00-9:30 Marek Pawelczak

Caravan routes and political
organization in the 19th century
East African interior

9:30-10:00 Michal Leśniewski

Commando system as backbone
of  Griqua and Korana chiefdoms
and states in the late 18th
and the early 19th centuries

10:00-10:30 Vladimir A. Popov

The networking of “communities
on  jamu” as a way of political
centralization process
in pre-colonial West Africa

10:30-11:00 Coffee and tea break

 

Session 6 Chair: Pierre Senécal

11:00-11:30 Francis Lankester

Egypt – from Upper Egyptian
rural petty polities to unitary state

11:30-12:00 Dmitri M. Bondarenko

State societies, non-state societies
and ideology of kinship

12:00-12:30 Joanna Modrzejewska-Leśniewska

Afghanistan – ordinary state,
failed state, or something else?

12:30-14:00 Lunch

 

 

 

Session 7 Chair: Renée van Kessel-Hagesteijn

14:00-14:30 Mariusz Ziółkowski

The huacas and the Cross:
the  ideological basis of the neo-Inca
state of Vilcabamba

14:30-15:00 Aleksander Posern-Zieliński

Indigenous peoples, expanding state,
and the Middle ground theory.
The case of Mapuche socio-political
transformation during colonial times

15:00-15:30 Michał Tymowski

Booty and the formation of Early States

15:30-16:00 Tea and coffee break

 

Session 8 Chair:  Elena A. Okladnikova

16:00-17:30 Discussion

19:00 Dinner

 

 

Thursday 11 September

 

Session 9 Chair: Aleksander Posern-Zieliński

9:00-9:30 D. Blair Gibson

Strong states, weak states
and chiefdom confederacies

9:30-10:00 Nikolay Kradin

Origins of the state in comparative
perspective

10:00-10:30 Petr Skalník

War as a decisive factor in state origins

10:30-11:00 Coffee and tea break

 

Session 10          Chair: Mariusz Ziółkowski

11:00-11:30 Renée van Kessel-Hagesteijn

Combining crossovers in studying
political dynamics – hopefully
benefitting Early State research

11:30-12:00 Ludomir Lozny

Sphere of authority as an analytical unit
to assess levels of political integration

12:00-12:30 J. Daniel Rogers

Trajectory and dynamics in a theory
of state formation

12:30-14:00 Lunch

Session 11          Chair: PetrSkalník

14:00-15:30 General discussion

15:30-16:00 Tea and coffee break

 

Session 12          Chair: Ludomir Lozny

16:00-17:30 COTA as a platform
for continuous coordinated research
on state origins Publications,
journal Social Evolution and History

 

Future meetings, networking

 

Closing of the academic programme

 

19:00 Dinner

 

 

Friday 12 September

 

7:00-18:00 Excursion to Trakai Castle and Kernave
(Lithuania) including lunch

10:00-17:30 For those who do not choose to be with
a trip to Lithuania was prepared a tour
(with lunch) in the area of Wigry.

19:00 Farewell dinner

 

 

Saturday 13 September

 

Departure after breakfast

 

 

12

Top