Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania usługi druku publikacji pokonferencyjnej „Międzynarodowa Sesja Naukowa Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 1869–1927. Twórczość – Konteksty – Przyczynki”

Muzeum Okręgowe w Suwałkach informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania na druk publikacji pokonferencyjnej publikacji pokonferencyjnej „Międzynarodowa Sesja Naukowa Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 1869–1927. Twórczość – Konteksty – Przyczynki” wybrana została oferta firmy Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków.

Zamówienie dotyczy projektu z programu Interreg Nr LT-PL-5R-389 The form of connection: Arts and Literature.

Muzeum Okręgowe w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na druk publikacji pokonferencyjnej dotyczącej twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym. Oferty powinny być przygotowane na załączonym formularzu oferty.

Zamawiający zaleca przygotowanie oferty w formie elektronicznej, podpisanie jej przez uprawnioną osobę/osoby za pomocą  kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (funkcja e-dowodu osobistego) i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej przetargi@muzeum.suwalki.pl w terminie do  05.07.2022  r. do godz. 11.00.  

Top